კავკასიოლოგიური უნივერსიტეტი

”კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი”  დიდი ხანია მუშაობს კავკასიელი ხალხების ინტეგრაციისა და კავკასიის რეგიონული  განვითარების ხელშემწყობ პროექტებზე. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს კავკასიური პოლიტიკა, უპირველეს ყოვლისა უნდა გულისხმობდეს ჰუმანიტარულ, კულტურულ-საგანმანათლებლო ასპექტებს.

პროექტის  მიზანი:

  1. საქართველოს ეფექტიანი კავკასიური პოლიტიკის ხელშეწყობა  ახალგაზრდების განათლებისა და ინფორიმერებულობის გაზრდის მეშვეობით.
  2. ახალგაზრდებს შორის, ინტერ-კულტურული დიალოგის გზით კავკასიელი ხალხების ინტეგრაციისა და კავკასიის რეგიონული განვითარების ხელშეწყობა.

ამოცანები:

  1. უზრუნევლყოს საგანმანათლებლო პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ქართველი და ჩრდილოეთ კავკასიელი სტუდენტები მიიღებენ შესაბამის ცოდნას შემდეგ სფეროებში: ქართულ-კავკასიური პოლიტიკური ურთიერთობები; ევროპული დემოკრატიები და ძირითადი ღირებულებები; პოლიტიკური მეცნიერებები; სოციალური ფსიქოლოგიის, ეკონომიკის, კულტუროლოგიის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეკოლოგიის საკითხები.
  2. უზრუნველყოს მაინტეგრირებელი გარემო კავკასიელი, ქართველი და საქართველში მცხოვრები არაქართულენოვანი სტუდენტებისათვის;
  3. ხელი შეუწყოს, საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა და კავკასიის სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან ჩამოსული ახალგაზრდების სოციალიზაციის პროცესს.
 

პროექტი მხარდაჭერილია“ ევროპული ფონდი – ჰორიზონტის“ მიერ.

Facebook
Twitter
LinkedIn
ჩვენი ახალი წიგნი
No payment method connected. Contact seller.