კვლევა მოიცავს, ერთი მხრივ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის
ძირითად სფეროებს, მეორე მხრივ კი, საქართველოსა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების
ორმხრივ თანამშრომლობას. საკითხის სიღრმისეული შესწავლისთვის საჭიროა კვლევის
გაგრძელება ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების პროგრამების/პროექტების ხარჯეფექტიანობის
შეფასების მიმართულებით, რათა გაანალიზდეს, რამდენად ეფექტურია დონორთა
მიერ დახარჯული თანხები კონკრეტული სფეროს განვითარებისთვის.

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი

Facebook
Twitter
LinkedIn