„კავკასიური სახლი“ და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო იწვევს ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსებისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომლის ძირითად თემას წარმოადგენს მწვანე პოლიტიკა და ეკონომიკა, როგორც პროგრესული და მდგრადი განვითარების წინაპირობა.

სამწუხაროდ საქართველოში, ნეოლიბერალური პოლიტიკის გაბატონებასთან ერთად, სულ უფრო უგულვებელყოფილი ხდება მდგრადი განვითარების საკითხები. ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში მოხდა ეკონომიკური ზრდის ფეტიშიზაცია, რის შედეგადაც ქვეყანაში გაიზარდა უთანასწორობის მაჩვენებელი. ჯინის კოეფიციენტის მიხედვით, საქართველო უთანასწორობის მხრივ ლიდერობს რეგიონში. სამწუხაროდ პოლიტიკური ელიტები, სწორედ ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივას იყენებენ ისეთი პროექტების განსახორციელებლად, რომელსაც დიდი ზიანი მოაქვს გარემოსთვის. ამ პრობლემებიდან გამომდინარე კონფერენციის მიზანია წაახალისოს დისკუსია ახალგაზრდებში შემდეგ საკითხებზე:

1.მწვანე განვითარების ეკოლოგიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური განზომილებები, ნეოლიბარალური ეკონომიკის კრიტიკა მემარცხენე პერსპექტივიდან;
2. მწვანე ეკონომიკისა და პოლიტიკის ჩანასახოვანი ფორმები საქართველოში;
3. საქართველოს ენერგოპოლიტიკა მწვანე პერსპექტივიდან.
4. გენდერი და ეკონომიკა

კონფერენციის ფარგლებში გამოვლინდება 6 სტუდენტი, რომელსაც მიეცემა საშუალება გააცნოს საკუთარი ნაშრომი ფართო აუდიტორიას სტუდენტური კონფერენციის ფარგლებში. ამასთან, კონფერენციის მონაწილეთა ნაშრომები დაკაბადონდება და დაიდება “კავკასიური სახლის” და ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის ვებ-გვერდებზე. სტუდენტებს ჯილდოების სახით გადაეცემათ წამყვანი ეკონომისტებისა და პოლიტიკის მეცნიერების ნაშრომები.

კონფერენციაში მონაწილეობისათვის სტატიის გაფორმების წესი:
კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ სტატიების ელექტრონული ვერსიები შემდეგი წესების დაცვით:
ნაშრომი და რეზიუმე წარმოდგენილი უნდა ელექტრონული ფორმით.
შრიფტი Sylfaen ; (სტილი Normal, შრიფტის ზომა 12);
სტრიქონთა შორის ინტერვალი 1,15;
სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 გვერდს;
სტატიაში გამოთქმულ მოსაზრებებსა და დასკვნებზე პასუხისმგებელია ავტორი;

მნიშვნელოვანი თარიღები
•სტატიის (არაუმეტეს 5 გვერდისა) გადმოგზავნის ბოლო ვადაა 28 მაისი. სტატია უნდა გადმოიგზავნოს შემდეგ ელ. მისამართზე: greenconference1@gmail.com
•2016 წლის 3 ივნისი – სარედაქციო საბჭოს მიერ ნაშრომების განხილვა;
•2016 წლის 5 ივნისი – აპლიკანტები მიიღებენ დასტურს/უარყოფას მონაწილეობასთან დაკავშირებით;
•2016 წლის 16 ივნისი – კონფერენციის თარიღი;
•კონფერენციების მონაწილეებს პრეზენტაციისთვის დაეთმობათ 10-15 წთ, დებატები 8-10 წთ;
•კონფერენცია გაიმართება, თსუ-ს პირველ კორპუსში, აუდიტორია #115-ში.

შეფასების ძირითადი კრიტერიუმები:
•თემის აქტუალობა;
•თემატიკის კონფერენციის მიზნებთან შესაბამისობა;
•გამოყენებული ლიტერატურა;
•ადგილობრივ კონტექსტთან შესაბამისობა;

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ელ მისამართზე: greenconerence1@gmail.com ან დაგვიკავშირდით ნომერზე: 577 733 044;
კონფერენცია ტარდება ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტის „მწვანე პოლიტიკა პროგრესული განვითარებისთვის“ ფარგლებში.

Facebook
Twitter
LinkedIn